Husordensregler

Husordensregler for sameiet Tverrbakken 4

  

§ 1       Alminnelige bestemmelser

§1.1      Leilighetene skal ikke brukes så andre beboere sjeneres.

§1.2      Oppgangens inngangsdører og kjellerdører skal holdes låst.

 

§2        Ro i leilighetene

§2.1      Det skal i størst mulig utstrekning være ro i leilighetene mellom kl 23:00 - 06:00.

§2.2      Etter klokken 21:00 må bruk av vaskemaskin i leilighet og boring eller banking i vegger ikke forekomme. Alle vaskemaskiner må stå på vibrasjonsputer.

§2.2.1   På lørdager er det tillatt med boring og banking i vegger o.l. mellom kl 09:00 - 18:00. Boring og banking skal ikke forekomme på søndager

§2.3      Dyrehold er tillatt så lenge det ikke er til sjenanse eller ulempe for andre seksjonseiere.

  

§3        Renhold

§3.1      Avfall må alltid være innpakket, og ikke legges utenfor avfallsdunkene.

§3.2      Hensetting av møbler o. a på fellesarealer eller ved søppeldunker er strengt forbudt.

3.3       Lufting av dyr på sameiets eiendom er forbudt.

 

§4        Kjeller og vaskerier

§4.1      Det er strengt forbudt å røyke eller bruke andre åpne flammekilder i fellesarealene inne og utenfor oppgangene.

§4.2      Vaskeriene skal brukes etter forskrifter oppslått ved vaskeriene.

 

§5        Fyring og lufting

§5.1      Unngå unødvendig lufting, da dette øker fyringsutgiftene.

§5.2      Sentralvarmeanlegget styres etter instrukser fra styret. I sommermånedene holdes sentralvarmeanlegget avstengt.

 

§6        Kjøring/parkering

§6.1      Kjøring i bakgården er forbudt.  Ved særlig behov for av- og pålessing kan slik kjøring foregå mellom kl 08:00 og 22:00. Slik kjøring skal foregå på en måte som ikke forstyrrer andre beboere. Det er ikke tillatt å la bilen stå med motoren i gang.

§6.2      Sameiet har solgt 10 p-plasser til beboere i sameiet. Eventuell leie-avtale må gjøres med den enkelte eier av p-plassen. Øvrig parkering på sameiets tomt er forbudt og medfører borttauing for eiers regning og risiko. Sameiet har inngått borttauingsavtale med Falck, tlf. 02222.

Ellers henvises til gateparkering

 

§7        Balkonger

Balkongene er også definert som rømningsvei ved brann.

Grill/matlaging kan tillates med gass og elektrisk grill. Vanlig kullgrill tillates ikke.

Spilling av høy musikk eller annen sjenerende støy på balkongen tillates ikke.

Parabolantenner er ikke tillatt. Verken fastmontert eller frittstående.

Lagring av gjenstander som åpenbart virker iøynefallende fra utsiden og som skjemmer det estetiske preget tillates ikke. Det være seg store gjenstander, søppel, oppussingsavfall og lignende.

Markiser og lignende vil ikke bli tillatt under noen omstendighet.

Fliser eller annet gulvbelegg besørges av den enkelte beboer.

Av sikkerhetsmessige grunner må blomsterkasser henge på innsiden av balkongrekkverket.

Generelt gjør vi oppmerksom på at balkongen ikke har eget avløpssystem, avrenning fra balkong kan derfor treffe balkonger lenger ned. Endring av balkongglassets utseende, innglassing eller annen fasadeendring tillates ikke.

 

§8        Utfyllende bestemmelser

§8.1      Leieren/eieren er ansvarlig for at han og hans husstand, samt personer som er gitt adgang til leiligheten følger disse regler, og ikke opptrer forstyrrende på andre beboere.

§8.2      Styret er bemyndiget til å påse at retningslinjene blir fulgt, og har fullmakt til å påtale grove misligheter.

§8.3      Klager på brudd på husordensreglene skal rettes skriftlig til styret.

§8.4      Det er forbudt å sette opp parabol.

§8.5      Det er forbudt å montere ventilator med tilslutning til avtrekk.

§8.6      Vedtekter for parkeringsplasser:

Sameiet har opparbeidet parkeringsplasser på fellesarealet. Disse plassene har den enkelte sameier rett til å leie, og dermed få eksklusiv disposisjonsrett til så lenge leieforholdet består. Leien for plassene skal ikke overstige sameiets kostnader til brøyting, strøing og annen drift og vedlikehold av plassene. Utgiftene til drift og vedlikehold av parkeringsplassene føres på egen konto i sameiets regnskap og dekkes av leierne.

Leieretten til plassene er fritt omsettelig blant sameierne. Ved leietakerskifte registreres ny leier hos forretningsfører, og det inngås ny leieavtale. Forretningsfører er berettiget til å beregne et leietakerskiftegebyr som betales av erverver av leieretten.

Leieforholdet kan sies opp av hver av partene med 12 måneders varsel. Dersom Utleier sier opp vil Leier godtgjøres med indeksregulert, minste utgangspris, satt til 79 000 kr. Utleier kan bare si opp leieforholdet ved vesentlig mislighold. I slike tilfelle har leieren ikke rett til kompensasjon for det tap han/hun eventuelt måtte lide.

Leieretten må avhendes når sameieren selger/gir bort eller på annen måte avhender sin seksjon i sameiet. Avhendes seksjonen uten at leieretten til parkeringsplassen avhendes samtidig, gir styret leieren en frist på 12 måneder til å avhende parkeringsplassen. Er plassen ikke avhendet innen fristens utløp, har styret rett til å si opp leieforholdet med umiddelbar virkning.

For øvrig har styret rett til å fastsette de øvrige leievilkår i skriftlig leieavtale mellom sameiet og leieren.

 Det er kun anledning til å benytte plassene for parkering av motorsykkel eller personbil med vekt inntil 3500 kg (kl.B) med gyldige kjennemerker (registreringsskilt). Oppbevaring av andre gjenstander enn personbil på parkeringsplassen tillates ikke. Det er ikke tillatt å benytte plassene til oppstilling av annleggsmaskiner, båt , russebil, tilhenger, campingvogn og lignende.

Indeks:

Indeksen som det henvises til i vedtektene skal være boligprisindeksen for bydel Sagene. Starttidspunkt for indeksjusteringen skal være fra desember 2006 da kjøperne gjorde sin innbetaling for p-plassene og salgsmøtet ble avholdt. Lenke til indeksen ligger på Norges Eiendomsmeglerforbund sin internettadresse:

 http://www.nef.no/index.gan?id=1647&subid=0

 

------------------------------------------------------------------

Revidert i april 2014 på oppdrag fra Årsmøtet.

STYRET FOR SAMEIET TVERRBAKKEN 4